Професионално портфолио на

инж. Паулина Костова

Директор на Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза"
Доказал се професионалист и вдъхновяващ учител
 • Име
  Паулина Костова
 • Рождена дата
  23 юни 1963 г.
 • Имейл
  info-2211417@edu.mon.bg
 • Телефонен номер
  +359887320437

Професионализъм и постижения

Грижа за всеки ученик и учител

Отговорност и отдаденост

Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза”, гр. София е първото девическо професионално училище в България. Основано е през 1893 год. по инициатива на благотворително дружество „Майка”, председателствано от видните български общественички Йорданка Филаретова и Екатерина Каравелова.

В своята, над 130-годишна история училището създава неоспорими традиции в общообразователната и професионалната подготовка. Специалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.

Специалност „Моден дизайн”, професия „Дизайнер”, III СПК

Специалност “Сценичен костюм”, професия “Дизайнер”, III СПК

Специалност “Бутикови облекла”, професия “Модист”, III СПК

Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, професия „Моделиер -технолог на облекло”, III СПК

Подготовката, която учениците получават, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности. Завършилите и успешно положили Държавни зрелостни изпити и Държавни квалификационни изпити получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за трета степен на професионална квалификация.

Учениците на ПГО “Княгиня Мария Луиза” ежегодно заемат и първите места в конкурсите и състезанията между професионалните училища в страната сред които и “Млади таланти в модата”, организирано от МОН.

 

Анализ на важни за гимназията показатели

Училищни проекти

 • “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”
 • “Подкрепа за успех”
 • “Образование за утрешния ден”
 • Конкурс с ученически рисунки на тема “Композирай пречиствателна станция” – организирана от Министерство на околната среда и водите по ОП “Околна среда”

Еразъм

 • Еразъм + КД1 – Мобилност на учители и ученици – “Дизайнери и конструктори на облекло” – професионалисти с европейско измерение – мобилност на учители и ученици, с цел обучение и провеждане на стаж в Италия
 • Еразъм + КД1 – “Дуално обучение и добра езикова подготовка” – гаранция за професионализъм с международно измерение – молбиност на учители, с цел обмяна на добри образователни практики в Португалия, Великобритания и Турция

Национални програми

 • НП “Оптимизация на вътрешната структура на персонала”
 • НП “Прфесионално образование и обучение”
 • НП “Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул “Модернизиране на професионалното образование”, дейност “Подобряване на МТБ – оборудване на специализирани кабинети по спец. Конструиране и моделиране на облекло и спец. Моден дизайн”
 • НП “Твоят час”
 • НП “Квалификация”
 • НП “ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование”
 • ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”
 • “Ученически практики – 2”

Други

 • Проект “Дигитално гражданство – интердисциплинарни практики в обучението по български език и литература” – съвместно със СУ “Свети Климент Охридски”
 • Проект “Бъди промяната, която искаш в света – създаване на среда в училище без агресия и за пълноценно и активно участие на младите хора в училищния и обществения живот, чрез инструмнтите на ненасилствената комуникация” – съвместно с р-н Лозенец
 • Проект за доброволчество с цел подпомагане на социално слаби абитуриенти по проект “Мечтаната дреха”

Училищни мероприятия и инциативи

Коледни късмети за всички ученици и учители

Учениците от 9 г клас под ръководството на класния ръководител Ивайло Николов поднесоха коледни късметчета на всички ученици и учители под звуците на коледни песни. Коледните късмети са изработени от Нора Василева Заркова. Благодарим на Нора за приятната изненада.

Поклон пред създателките на гимназията

По случай тържественото честване на 130 годишнината от създаването на ПГО „Княгиня Мария Луиза“ ученици и учители поднесоха венци пред паметниците на видните общественички и основателки на училището – Йорданка Филаретова и Екатерина Каравелова.

Първа награда в Национално състезание “Млади таланти в модата”

Първа награда в Национално състезание “Млади таланти в модата” 2022 г., гр. Гоце Делчев Тема: “Минало в бъдеще време” Спомените са нещо, което всеки иска да запази, но с напредване на годините напредват и технологиите. Спомените, запечатани на фотолента и новият, дигитален свят се превръщат в основно вдъхновение за създаване на модела. Дизайнът, който представям е куфар на времето, пълен със снимки и история от миналото, пресъздаден като връхна дреха. Тези снимки са извадени от архива на училището и са пренесени като десен на прекрасна рокля образуваща се от съдържанието, изпадащо от куфара. Натрупаната история, традиции, професионализъм и естетически вкус през годините създават възможност за постигане и развиване на нова визия, която описва представата ми за бъдещето. Чрез затварянето на спомените в куфара, разкривам магичния свят на технологиите и новото време.

Национален ученически конкурс „Зелена планета“

Елина Хинкова, Катерина Малаганска и Марио Йонев съвместно с ученици от ПГО „Княгиня Мария Луиза“ за пореден път извоюваха призово място в Националния ученически конкурс „Зелена планета“ в категория „Костюми“ В конкурса взеха участие с три модела облекла, изработени от естествени материи, обагрени с природни багрила и еко принт. За перфектното им изработване има огромна заслуга г-жа Цветана Митова. Поздравления за младите и талантливи, колеги и техните възпитаници! Чудесен и много продуктивен екип сте! Пожелавам и очакваме следващите ви успехи!

Реализирани ученици

По- голямата част от дипломираните ученици продължават образованието си във висшите учебни заведения както у нас така и в чужбина. Предпочитани висши учебни заведения са:

 • Националната Художествена Академия в София, специалност: „Моден дизайн“, „ Текстил, изкуство и дизайн“,“ Метал“.
 • Техническия университет в София, специалност:“ Дизайн и технологии за облекло и текстил“, „ Технология на текстилните материали“.
 • Нов Български Университет в София, специалност „ Мода“, „Връзки с обществеността“, “Визуални изкуства“.
 • СУ “Св. Климент Охридски“- „Педагогика“,“ Философия“, „ Изобразително изкуство“.
 • УНСС-София, специалност: “Международни отношения“.
 • НАТФИЗ
 • Медицински колеж “Й. Филаретова“.
 • Кралска Академия за изящни изкуства, Белгия, специалност “Сценичен костюм”
 • IED – Instituto Europeo di Design, Милано, Италия

Успехът на едно училище минава през сърцата на учениците. Без тяхна помощ, успех едно училище не може да има.

Компетентностен подход в ученето, преподаването и управлението с акцент на:

 • качество в образователния процес  на учениците
 • влиание и интервенции при формиране личността на всеки ученик
 • изграждане ефективно тристранно сътрудничество между училищната институция, бизнес средите и сферата на вишето образование; съвместни инициативи, форуми и събития.
 • създаване на условия за по-ефективно сътрудничество и повишаване ролята на родителите и обществените институции в образователния процес.
 • богат творчески и културно- социален живот в и/или извън училищната общност ( благотворителни кампании, дарителски акции, посещения и изяви в различни институции с цел PR и популяризиране новата визия на училището)
 • мотивиране и насърчаване на наставничеството (ПГ по ДИЗАЙН „Ел. Вазва“ в ролята на базово училище)
 • материално и морално стимулиране активността, креативността и инициативността при учениците и педагогическите специалисти образователни цели в педагогическата дейност – обучителни, социални, възпитателни с приоритет:
  • покриване високо ниво на ДОС по отделните учебни предмети
  • стремеж към постигането на максимални резултати на ДЗИ, НВО, ДИППК
  • усвояване на знания и ключови компетенци в обучението от общообразователния цикъл
  • развитие и усъвършенстване на практическите умения от цикъла на професионалната подготовка , както и успешна реализация след придобиване на свидетелство за III ПК.
  • ползване на иновативни методи на преподаване и дигитализация на учедния процрес
  • формиране на нравствени ценности и добродетели у подрастващите (добронамереност, всеотдайност, хуманост, сустрадание…)
  • професионална намеса от страна на педагогическите специалисти в посока разработването на нови и актуални учебни планове и програми
  • конструктивни и аргументирани предложения за промяна и актуализация в Списъка с професионалните направления и специалности за средното образование ( нова спец. „Иновативен дизайн“)

 

Стройна и прозрачна система на финансово управление и контрол на образователната институция – разработени училищни документи и политики за реализиране СФУК, както и на придружаващите я документи относно личните данни, наемане и освобождаване на кадри, оценка на риска; финансова обезпеченост и др. 

Обогатяване, модернизиране и опазване на МТБ – политика на намиране на спонсори, дарителски кампании, стратегически мениджмънт…

Създаване и поддържане на безопасна и подкрепяща училищна среда с дългосрочна и преоритетна цел  опазване живота и здравето на ученици и учители…

Разработване на ефективна училищна политика за квалификация на персонала, както и споделяне на добри практики, насочени към задоволяване на нагласи и потребности…

Приемане на оптимален брой бъдещи осмокласници, съобразен с ДОС за физическа среда, както и запазване баланса в числеността на учениците с цел успешното реализиране на държавната образователна политика във връзка с запазване на едносменния режим на учене и работа

Активно и ефективно участие на учениците при формиране и реализиране на училищните политики на институционално и външно ниво чрез практики, мероприятия и инициативи на Ученическия съвет…

Разширяване мрежата от бизнес сътрудници и партьори по отношение на изграждане на умения за предприемачество и успешна бъдеща реализация, както и търсене на нови начини и форми на партньорство и практико- обучителен процес…

Функционално и задълбочено участие в разработването и реализирането на национални програми, национални и международни проекти, състезания и конкурси…

Моден дизайн

Ученикът завършил образованието по специалността Моден дизайн придобива професионална квалификация да се реализира като художник-дизайнер, проектант на облекло и аксесоари. Учебният процес се основава на художествено-творчески дейности, насочени към развитие на креативното мислене у учениците и усъвършенстване на практическите и художествени умения. По време на обучението си учениците получават общотеоретична и практическа подготовка по история на изкуството и облеклото, усвояват основните изобразителни средства и техники от областта на дизайна, запознават се с теорията на формоизграждането и композицията. Акцентът в обучението е насочен към придобиване на теоретични знания и култура в областта на модата.

Учениците се запознават не само с историческото развитие на световното и българско облекло, аксесоари и площен текстил, но и със съвременните измерения на модата у нас и в света. Поради спецификата на модния дизайн особено внимание е отделено върху формирането на умения и способности за художествено проектиране и конструиране на съвременно облекло, художествената обработка на материалите на облеклото. Тази подготовка ще им даде възможност да се реализират като дизайнери на облекло, аксесоари и допълнения към него.

Завършилите получават  III (трета) професионално-квалификационна степен по професията „Дизайнер”, специалност „Моден дизайн”.

Сценичен костюм

Специалността „Сценичен костюм“ ще подготвя художници изпълнители, които ще могат да се реализират в системата на сценичните изкуства като дизайнери на сценични костюми. Обучаваните ще бъдат запознати с особеностите на целия процес при реализация на сценичните костюми, с основните видове сценични жанрове, с материалите и техниките при изработването. Учениците ще придобият основни умения и знания за конструкцията, силуета, стиловете и историческото развитие на костюма като част от материалната култура на човека. По този начин ще бъде формирано отношение към цялостната работа при реализиране на сценични спектакли и екранни продукции.

Професионалната подготовка включва следните дисциплини: чуждоезикова подготовка по специалността, компютърна 2D и 3D графика, сценичен костюм, цветознание, конструиране, перспектива, пластична анатомия и др.
Наред със специфичната подготовка интерес за всички ученици ще представляват и редица общохудожествени дисциплини: история на изкуството, рисуване, живопис, скулптура, история на костюма, компютърно проектиране. Те са необходим и важен компонент от общия процес на обучение и подготовка на изпълнителски кадри за драматичен театър, куклен театър, опера, кино, телевизия.

Учениците ще получат много добра теоретична подготовка, която ще приложат по време на учебната си практика в реална работна среда.

Завършилите получават III (трета) професионално-квалификационна степен по професията “Дизайнер”, специалност “Сценичен костюм”

Бутикови облекла

Обучението по специалността предвижда изграждането на творци – дизайнери в областта на модата, създаващи уникални авторски модни колекции. Включва целия процес от дизайна на облеклото – конструирането, моделирането до технологичните операции, свързани с изработването на дрехата.

При нас ще научите тънкостите и правилата на модния дизайн и придобиете умения да създавате от идеите си актуални и модерни дрехи. За целта в обучението са включени: модна стилистика и дизайн, рисуване (графика, живопис), композиция, перспектива, цветознание, история на изкуството, компютърен дизайн, материалознание, технология и основни конструкции на облеклото от текстил, проектиране, конструиране, изработване на модели на бутикови облекла и аксесоари, свързани с най-новите модни тенденции, работа с видове шевни машини, кроячна техника и съоръжения за влаго-топлинна обработка, моден маркетинг и реклама, организиране и функциониране на ателие-бутик.

Модистът е специалист с креативно мислене, съчетавайки модното с индивидуалността. Създава бутикови облекла, които са луксозна стока и услуга за официален прием, конкурс за красота, сватба, бал и други важни събития в живота ни.

Облеклото е непосредствено свързано с човека, с неговата индивидуалност, характер и култура, с неговия стремеж към новото, към красивото. Това определя творческия характер в работата на избралите професията „Модист”.

Завършилите получават III (трета) професионално-квалификационна степен по професията „Модист”, специалност „Бутикови облекла”.

Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил

Ученикът завършил образованието си по специалността КМТОТ придобива квалификация да се реализира по професия моделиер – технолог на облекло. По време на обучението си учениците получават общотеоретична и практическа подготовка по техническо чертане, текстилно материалознание. Формират умения и компетенции при проектиране и конструиране на съвременно облекло. Комплексният творчески характер на художественото конструиране изисква учениците да притежават не само художествени, но и определени технико – технологични умения. Изучават технологичните процеси при обработката на облеклото. Организацията и управлението на производствения процес.

Завършилите получават III (трета) професионално- квалификационна степен по професията „Моделиер технолог на облекло”, специалност „Контруиране, моделиране и технология на облекло от текстил”

Екипът на ПГО „Мария Луиза“, като наследник на една от най-добрите и дългогодишни традиции в професионалното образование, в атмосфера на професионализъм, сътрудничество и толерантност между учители, ученици и родители, осигурява съвременно професионално образование, подготвя учениците за успешна трудова реализация и последващо творческо развитие.

2019/2020 г.

 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Обучение за работа с електронна платформа ШКОЛО”, 4 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Обучение по дейност eTwinning”, 4 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Онлайн приложение за дистанционно обучение ZOOM”, 4 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Представяне на интерактивни уроци и споделяне на добри практики”, 4 акад. часа


2020/2021 г.

 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Осъществяване на взаимодействие между семейството, училището и социалната среда”, 2 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Умения за общуване и решаване на конфликти”, 4 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Обмяна на добри практики за създаване на портфолио”, 2 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Обсъждане промени в нормативната уредба”, 2 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Кризисна координация и комуникация”, гр. Правец, 8 акад. часа


2021/2022 г.

 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Методично подпомагане на младите учители”, 4 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Подкрепа за професионално и кариерно развитие”, 4 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Актуални модели на управление на кризи и конфликти”, гр. Костенец, 8 акад. часа


2022/2023 г.

 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Единни критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците”, 8 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Обмяна на добри практики между професионално училище”, гр. Кюстендил, 8 акад. часа
 • Кредитно-квалификационно обучени на тема “Методи за превенция и овладяване на агресията в училище”, 4 акад. часа

ВУЗ партньори

 • Споразумение за сътрудничество с НБУ
 • Споразумение за сътрдничество с СУ “Св. Климент Охридски”
 • 172 ОУ “Христо Ботев”, гр. Нови искър

Институционални партньори

 • Министерство на образованието и науката
 • РУО София – град
 • СУ “Св. Климент Охридски”
 • Химико-технологичен и металургичен университет
 • Университет за национално и световно стопанство
 • Департамент за информация и усъвършенстване на учители
 • Районна администрация “Лозенец”

Базово училище

Професионална гимназия от облекло “Мария Луиза” е базово училище за провеждане на студентски практики, стажове и държавни изпити на:

 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Бизнес партньори

ПГО “Княгиня Мария Луиза“ разполага с основна училищна сграда на три етажа и партерен етаж, на който са разположени: 

 • учебна зала за провеждане на практическа подготовка на учениците
 • физкултурен салон със съблекални
 • зала за фитнес
 • сервизни помещения


Подменена е дограмата в цялата сграда. Реализираните реновационни дейности днес осигуряват безопасна и естетична среда, по- благоприятни условия, мотивиращи за учебен труд и творчество.

Недостигът на класни стаи за осъществяване на класно-урочни занимания наложи осъществяване на ремонтни и преустройствени работи в търсене на решения, които да позволят оставане в едносменен режим на обучение в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

През лятото на 2022г. се осъществи реконструиране на пространството в сградата, което позволи изграждане на нови класни стаи и учебни работилници.

В настоящия момент в сградата са разположени:

 • 15 класни стаи
 • 2 компютърни кабинета
 • 4 специализирани кабинета
 • 6 учебни работилници по учебна практика
 • библиотека
 • учителска стая
 • консултативен кабинет
 • медицински кабинет
 • ресурсен кабинет

 

Помещенията са добре оборудвани и обзаведени с нови мебели и машини. Две от учебните работилници са обзаведени с нови специализирани машини (26 на брой) по Национална програма “Професионално образование и обучение“.

Осигурено е необходимото оборудване на два компютърни кабинета по информационни технологии (13 нови компютърни конфигурации), интерактивни дъски (2 броя).

В часовете по компютърно моделиране и дизайн на облекло нашите ученици работят със специализиран софтуер:

 • Marvelous Designer
 • Adobe Illustrator
 • Adobe Photoshop 

 

Във всички класни стаи са монтирани бели дъски, инсталирани са компютърни конфигурации и монитори. Всяка стая е обезпечена с интернет връзка.

Административният корпус включва:

 • кабинет на директора
 • кабинет на заместник- директорите
 • кабинет на финансовия отдел


Тези помещения са оборудвани с необходимото обзавеждане и оборудване.

На  всички учители са осигурени служебни преносими компютри- лаптопи. Учителската стая е оборудвана със съвременни компютърни конфигурации, принтери и монитор за презентиране, необходими за нормалното протичане на учебния процес и подготовката на учителите за него.

Училището разполага със система за вътрешно и външно видеонаблюдение, система за пожароизвестяване и система за електронен контрол на достъп.

Интериорът на гимназията е обновен чрез създадени кътове за отдих в общите пространства, озеленени коридори, обособени пана с рисунки на талантливите ни ученици.

Родителите се включват активно в обновяване интериора на училището, училищната библиотека и учебните работилници.

За да постигаш успех е необходимо да си вложил надежда, вяра, любов и професионализъм!

Хубавите и успешните неща се постигат с много труд, отговорност, амбиция и творчество.

Призванието на училището е да социализира, възпитава и обучава учениците така, че да овладяват знания, умения и компетентности, които да ги направят активни граждани на демократичното общество. Училището не само подготвя за живота, то е част от живота и следва да утвърждава идеята “Учене през целия живот“.

В ролята си на директор на образователна институция, основната ми задача е да действам като мотивационен лидер, да бъда личност, от която всеки може да потърси съвет, както и да бъда пример за подражание.

 • Осигуряване на качествено образование чрез изграждане на образовани и социално ангажирани личности сформирани умения за пълноценна реализация в съвременното демократично общество

 • Осигуряване подкрепяща среда за повишаване на професионалната квалификация на педагогическите специалисти и на кариерното им развитие

 • Създаване на доверие, екипност, позитивна и подкрепяща среда

 • Прозрачност в управлението на човешки, финансов ресурс, както и на управленски решения

Директорът като орган на управление на училището изпълнява своите функции, като планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административна-управленска и финансова дейност в институцията. Той трябва да има стратегическо виждане за потребностите на училището от кадри, развитие на МТБ за осигуряване на оптимални условия за повишаване на ефективността на образователния процес. Стратегическото планиране в управлението на училището започва с разработване на училищни политики и документи.

Организационни/управленски умения

 • Развитие на ключови компетентности за създаване на ергономична, защитена, сигурна, мотивираща, подкрепяща и образователна среда
 • Умения за ефективно управление на образователните процеси чрез използване методите на анализ и синтез в планирането, организацията и контрола на дейността
 • Способности за успешно разработване и прилагане политиките на управление на човешките, финансови, материални и информационни ресурси на училищната институция
 • Лидерски умения в условия на екипност, мотивация и осигуряване на обща и допълнителна личностна подкрепа на всеки член на училищната общност
 • Умения за изготвяне на оценка на качеството на обучението
 • Оценка на риска в кризисна ситуация и критично мислене при вземане на решения.
 • Способности за предаване на опит и работа в екип.
 • Умение за поемане на лична отговорност, самооценка и оценка
 • Умения за ефективно удовлетворяване на желания, потребности и очаквания, спазвайки принципите на законосъобразност и морални норми.
 • Умения за изграждане на благоприятни условия за реализиране на личностния потенциал и провокиране интереса, както и разработване на инструментариум от мерки и критерии за повишаване резултатността и развитието на демократичните ценности в училищната институция
 • Проява на позитивно отношение, заинтересованост и грижа за квалификацията и кариерното развитие, застъпени  в училищните политики на управление на човешките ресурси

Професионални умения

 • Умения за създаване на нова образователна култура на управление и изграждане на позитивни професионално-личностни отношения
 • Способности за реализиране на управленските процеси като съвкупност от стратегически мениджмънт и успешен лидерски стил при делегирането на права и отговорности
 • Проява на лична и професионална ангажираност, емоционална интелигентност и усъвършенстване на качества като предприемчивост, комуникативност, дипломатичност, организираност, решителност, отговорност, инициативност, лоялност, хуманност, честност и др.
 • Високо ниво на професионална подготовка на база опит и постоянен стремеж към запознаване с новостите в нормативната уредба в СПУО, както и следване принципите на  учене през целия живот
 • Мотивираност, отдаденост на работата и способност за създаване на творческа атмосфера и благоприятни условия за креативност и изява в постигането на високи резултати.
 • Подкрепа на наставничеството и благоприятни условия за правилното функциониране на професионално – учебни общности (методически обединения, предметни комисии, работни групи и др.)
 • Доверие и взаимно уважение – основни принципи в разработването на стратегията и визията на училището
 • Способности за създаване на ефективно взаимодействие между училищната общност и институционални партньорства; привличане на родителите като най-верни съюзници за постигане на качество и достъп до образование
 • Умения за разработване и реализиране на проекти; изграждане на стройна и функционална система на популяризиране на добри практики, инициативи, постижения и резултати на училищната институция.
 • Усъвършенстване на различни видове критерии и индикатори, необходими за целите на контролната дейност в учебно- творческия процес.

Дигитални умения

 • Отлично владеене на офис пакет (програма за обработка на текст, електронна таблица, програма на презентации и др.)
 • Работа със специализиран софтуер : Adobe Photoshop 2022, CorelDRAW: Graphic Design, Illustration and Technical skills; 
 • Образователни платформи: Teams, Google Classroom и др.
 • Платформи за комуникация: ZOOM, FACEBOOK, INSTAGRAM и др.

 

Умения за оценка и контрол

Цел на контролната дейност

 • Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в областта на образованието
 • Процесите по реализиране на учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни документи
 • Изграждане и поддържане на здравословна, спокойна и безопасна училищна среда

Задачи на контролната дейност

 • Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране целите на учебно-възпитателния/ учебно- творческия процес.
 • Създаване на условия за повишаване на активността на учениците в училище и извън него
 • Създаване на условия за повишаване на квалификацията в посока знания, умения и компетенции на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал
 • Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
 • Спазване на здравните мерки и спазването на Вътрешните правила за дейността на училищната институция/ общност в условия на усложнена здравна обстановка

Обект и предмет на контролната дейност:

 • Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати.
 • Учебно -преподавателската (педагогическа, методическа, организационна) и квалификационна дейност на учителите
 • Дейността на педагогическия съветник.
 • Работата на заместник – директорите.
 • Работата на административния, обслужващия и помощния персонал.

Методи на контрол:

 • Непосредствени наблюдения и посещения в учебни часове при осъществяване на педагогически контрол
 • Процедура при проверка от страна на директора в учебен час на пед. специалист:
  • посещение от директора в учебен час
  • конфериране непосредствено след учебния час
  • изготвяне на Констативен протокол от директора
  • запознаване на провереното лице с резултата от проверката задължително с подпис върху КП
  • отбелязване в КП на текст „Възражения: има“ , при наличие на такива
  • подаване на аргументирано становище относно несъгласие с резултата до директора в рамките на следващия ден от момента на запознаване на лицето с резултата от проверката, отразен в КП.
 • Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в училище.
 • Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване на резултатите от дейността на учениците, учителите, заместник-директорите, административния и обслужващ персонал.

Организация на контролната дейност, относно:

 • Прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания и стандарти в системата на училищното образование.
 • Спазване на училищната документация
 • Спазване на седмичното разписание.
 • Учебно-възпитателната/творческа работа по отделните учебни предмети, чрез посещения на часове самостоятелно или съвместно с експерти от РУО и МОН.
 • Изпълнението на решенията на ПС и ОС.
 • Дейността на заместник-директорите, административния и помощен персонал.
 • Административната и стопанската дейност.
 • Обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение.
 • Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
 • Изпълнение на наложени санкции.
 • Изпълнение на бюджета.
 • Готовността за действие в екстремни ситуации.
 • Готовност за преминаване на обучение в електронна среда от разстояние по етапно (за отделни ученици/паралелки/класове) и/или цялостно за училищната институция по заповед на МЗ

Форми на контрол и график на контролната дейност:

 • Педагогически контрол.
 • Административен контрол.

Образование

2017

IV ПКС

ДИУУ, гр. София

2017
2008

Свидетелство за професионална квалификация "Учител по информатика и ИТ"

СУ “Св. Климент Охрдиски”, гр. София

2008
2001

V ПКС

ДИУУ, гр. София

2001
1992-1994

Учител по общотехнически и специални учебни предмети

СУ “Св. Климент Охридски”, гр. София

1992-1994
1983-1989

Машинен инженер, спец. Техника и технология на текстила и облеклото

Технически университет, гр. София

1983-1989

Кредитно-квалификационни обучения

Въвеждане на нови специалности и чужди езици

 • През учебната 2017/2018 г. се въвежда специалност “Сценичен костюм” с изучаване на английски език и френски език
 • През учебната 2019/2020 г. се въвежда специалност “Бутиково облекло” с изучаване на италиански език и английски език

Въвеждане на извънкласни дейности

В училището са формирани клубове за извънкласни занимания според интересите на учениците. 

В училището действа 18 клуба за извънкласни занимания:

Тематична област: Изкуства и Култура

 • Клуб „Театрален и кино грим. Бутафория“
 • Клуб „ По стъпките на мадам Шанел“
 • Клуб“ Красота на сцената“
 • Клуб“ Театъра и Италия в нашия живот“
 • Клуб „ Моден спектакъл“
 • Студио „Театър“


Тематична област: Спорт

 • Клуб „ Първи стъпки във Волейбола“
 • Клуб“ Волейбол девойки“
 • Клуб“ Волейболни таланти“
 • Клуб“ Първи стъпки в баскетбола“


Тематична област: Гражданско образование

 • Клуб “Целеполагане и здравословен начин на живот“
 • Клуб „ Клио“


Тематична област: Емоционална интелигентност

 • Клуб „ Мечтаната дреха“
 • Клуб „ Психология нагледно“


Тематична област: Приложни изкуства

 • Клуб „ Вълшебният свят на знанието“


Тематична област: Изящни изкуства

 • Клуб „ Емоцията на писането“


Тематична област: Математическа логика

 • Клуб“ В света на математиката“


Тематична област: Техники и технологии

 • Клуб „Вдъхновение“


Учениците остават след учебните часове, за да работят по това, което ги интересува и така се надграждат знанията им. Освен това проучваме тяхното виждане за бъдещето на училището, съобразяваме се с тяхното мнение за изработването на рекламните ни материали.

Кампания "Шием с любов, обличаме в щастие"

Рокли, обувки, прически… Само след месец отново ще настъпят шумните и изпълнение с еуфория дни около абитуриентските балове. За съжаление обаче не всеки може да отдели няколкостотин лева за тази вечер и то само за тоалет. Ето защо ученици от 10 и 11-ти клас на столичната Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ решиха да зарадват десет абитуриенти, като изработят сами дрехите им за бала.

Специфичен стил и методи на управление

 • Ефективна колаборация на функция, роля и длъжност в стила и политиката на управление
 • Демократичен – балансиран стил в администрирането на процеси по реализацията на действия и тълкуване на организационната реалност (екипен дух, способности за мотивация, субективни и обективни усещания на удовлетвореност и сигурност, умения за направляване и решаване на конфликти)
 • Управление, чиито резултати са висока ефективност в работа на екипа
 • Успешна политика в управлението на човешките ресурси в резултат на лидерските качества на Директора в отношенията с хората 
 • Индивидуален стил и инциативност в представителните функции и в ролята на мениджър на училищната институция
 • Позитивна нагласа и умения за поощряване на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал
 • Умело демонстриране на целенасоченост и устременост по отношение на приоритети, както и установяване и поддръжка на стандарти. 
 • Умения за изграждане на ефективна среда и екип за работа, от последователи и съмишленици

Участие в конкурси

 • Грамота за I място в категория “най-добър дизайнерски проект” на Национално състезание “Млади таланти”
 • Грамота за II място в категория “най-добър дизайнерски проект” на Национално състезание “Млади таланти”
 • XXI Национален ученически празник “За хляба наш”
 • Специална награда “Вдъхновители на идеята” в ученически конкурс за художествена скица “Модата в романите на Димитър Димов”
 • Специална награда на Българската асоциация за текстил, облекло и кожи
 • Грамота за отлично представяне в Национално състезание “Млади таланти в модата”
 • Сертификат за участие в проект “Бъди промяната, която искаш да видиш в света – създаване на среда в училище без агресия”
 • Почетен знак от Вицепрезидента на република България – 2023 г.
 • Златен медал от СБУ – 2023 г.
 • Призови места на Национално състезание “Млади таланти в модата” – 2013-2021 г.
 • Почетен знак от Президента на Република България – 2018 г.
 • Призов плакет от Президенството “Св. Св. Кирил и Методий” – 2017 г.

Подобряване на образователната среда чрез STEM - среда

III ПКС
по управление на образованието

Реализиране на нова специалност "Сценичен грим и прически"

 • Осигуряване на качествено образование чрез изграждане на образовани и социално ангажирани личности сформирани умения за пълноценна реализация в съвременното демократично общество
 • Осигуряване подкрепяща среда за повишаване на професионалната квалификация на педагогическите специалисти и на кариерното им развитие
 • Създаване на доверие, екипност, позитивна и подкрепяща среда
 • Прозрачност в управлението на човешки, финансов ресурс, както и на управленски решения
 • Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в области като психология и  методика на преподаване, както и усъвършенстването им в областта на информационните технологии и придобиването на компетентности.
 • Създаване на безопасна и подкрепяща среда за всички от училищната общност; осигуряване на спокойни, хармонични и професионални отношения с грижа за всеки член на общността; спазване на Етичния кодекс , ПДУ и ПВТР; подобряване на системата за контрол на достъпа и сигурност в училище.
 • Възпитаване у подрастващите на ценности и етични правила в изграждането им като достойни личности на съвременното общество.
 • Приоритизиране работата с надарени ученици и ученици със специални образователни потребности.
 • Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.
 • Материално и морално стимулиране на педагогическите специалисти, прилагащи иновативни, ефективни методи на обучение, свързани с повишаване качеството на образование.
 • Насърчаване на индивидуалните изяви, както и екипните дейности при учениците с участията им на училищни, национални и международни форуми и събития.
 • Разширяване мрежата на участие и партньори по национални програми, образователни и социални проекти, международни проекти като Еразъм + и други
 • Богат избор на извънкласни форми, които да отговарят на индивидуалните потребности и интереси на всеки ученик.
 • Активно привличане на Обществения съвет, училищното настоятелство и ученическия съвет в дейността, в стратегическото развитие на Гимназията и определяне образователните политики при вземане на решение в административно- управленските и финансови процеси в училищната общност.
 • Обогатяване и съвестно опазване на наличната материално- техническа база, нейното реновиране и/или бъдещо изграждане; осигуряване на модерна образователна среда, обезпечена със специализирана за нуждите на професионалното обучние техника и технологии , в едно с лицензиран професионален софтуер.
 • Надграждане в поведенческото развитие и  дисциплина при учениците, изграждане на собствени правила, спазване на училищната нормативна уредба и определяне на ритуали, както и приемането на  унифицирано ученическо облекло.
 • Намаляване броя на слабите резултати в различни форми на оценяване, както и отсъствията и/или риск от отпадане на ученици.
 • Акцент на здравното, гражданското, екологичното и интеркултурното образование и възпитание.

С ГРАНДИОЗЕН СПЕКТАКЪЛ В НАЦИОНАЛНАТА ОПЕРА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 130-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

      На 21.11.2023 г. едно от най-старите софийски училища отбеляза своя достолепен 130-годишен юбилей! Денят Въведение Богородично е патронен празник на гимназията от самото й създаване. Затова и основната символика на честванията е свързана с идеята за духовността, приемствеността между поколенията и безсмъртието на изкуството.

      В центъра на спектакъла беше композиция „Бояна“ – разработена по сценарий и постановка на г-жа Йорданка Маринова. Уникалните костюми на севастократор Калоян и съпругата му Десислава, както и на болярите и войника, са създадени под ръководството на инж. Янка Денева. Композиция „Създателките“ символично представи приемствеността чрез образа на огъня. Мъжкият глас е на студента от НАТФИЗ Момчил Димитров.

      Спектакълът съдържаше още: гимнастическа композиция, класически балет, модерен балет, прекрасни вокални изпълнения, композиция „Венеция“ /представяне на костюми от различни епохи/, изпълнения на италиански и на английски език. Гост изпълнители бяха г-жа Марина Драгомирецкая /действащ артист/ и г-жа Теодора Петрова /оперна певица/.

      Достоен финал на концертната програма беше модното ревю, постановка на г-жа Татяна Филипова. То представи модели, спечелили призови места в национални конкурси за последните 5 г., колекции на студенти, бивши възпитаници на ПГО, на изявени дизайнери. Ревюто беше едно емоционално пътуване през времето, докоснато от вълшебството на модата, създадена от възпитаниците на ПГО.

    Финалът на спектакъла отново акцентира върху духа чрез стиховете за безсмъртието на ликовете от Боянската църква, оживели в лицата на днешните им следовници. 10 мин препълнената зала стоя на крака, аплодирайки екипа, сътворил този празник: г-жа Йорданка Маринова – сценарист, постановчик и ръководител на спектакъла, г-жа Татяна Филипова – ръководител на ревюто, г-жа Елина Хинкова – художник и осветител, г-жа Елена Луканова, г-жа Цветанка Танова, г-жа Мария Стоянова – организатори, г-н Ивайло Николов – специалист по озвучаването.

130 г. ПГО – грандиозен спектакъл, тържество на Духа, великолепна феерия от светлини, изящество и красота!

Философия на преподаването

Всеки ученик има свой поглед към света и свое собствено мнение. Само тогава, когато общуването с децата е интересно за учителя, когато искрено се радва на успехите на учениците си, когато съвместната им работа донася удовлетворение и за децата и за учителя, само тогава учителят може да разчита на взаимност и успешно обучение. 

Съвременният учител следва не просто да обучава, а и да развива обучение. Да развива мисленето на учениците си, да формира умения сами да формират умения, самостоятелно да откриват нови знания, да се ориентират в потока от информация. Не е достатъчно учителят само да знае в съвършенство учебния си предмет, той трябва да умее да научи ученикът да работи самостоятелно.

Променящите се времена, общество, ученици водят до необходимостта учителят да се променя много по-бързо. Непрекъснато трябва да се усъвършенствува, и дори ако е необходимо да започне всичко от начало. 

Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Децата не са анонимни в класа, те са личности – всяко със своята индивидуалност. Всяка личност трябва да бъде уважавана . Опитвам се да разгадая детската душа и да се съобразявам с индивидуалните качества на всяко дете. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Няма лоши деца, има неразбрани деца – както от родителите си, така и от другите възрастни. В училище трябва активно да включваме родителите в процеса на образование.

Форми и методи на преподаване

Форми:

 • Лекционна, дискусионна;
 • Практическo – проектна работа
 • Обърната класна стая;
 • Беседа;
 • Семинар;
 • Електронни уроци и др.

Методи:

 • Интегриран;
 • Холистичен;
 • Интерактивен;
 • Проектно-базиран;
 • Графичен

Учебни практики